Tider for sagsbehandling på plan- og byggeområdet

Byggesager

8 uger, simple sager som enfamiliehuse, carporte mv. dog kun 4 uger

Dispensation fra Lokalplaner

8 uger

Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer:

8 uger

Dispensation fra bestemmelser om beskyttet natur (naturbeskyttelseslovens § 3):

8 uger

Nye servitutbestemmelser på fast ejendom:

3 uger

Nedsivning af tag- og overfladevand:

2 uger

Sagsbehandlingstiden gælder fra der er modtaget en fyldestgørende ansøgning eller anmeldelse.

Sagsbehandlingstiden vil afhænge af den enkelte sags nærmere karakter og kompleksitet, herunder om ansøgningen skal udvalgsbehandles, i høring hos andre myndigheder, naboer eller andre høringsberettigede efter loven, til udtalelse hos andre instanser eller om kommunens afgørelse skal koordineres med afgørelse fra anden myndighed.

Hvis en tilladelses- eller godkendelsessag forudsætter dispensation, VVM-afgørelse eller tilladelse efter anden lovgivning, afventer tilladelsen et sagsforløb jf. det omhandlede sagsområde. De forskellige sagsforløb vil dog til dels forløbe parallelt.

Ved sager, hvor der ikke træffes afgørelser, gælder en sagsbehandlingstid på henvendelser fra borgere og virksomheder på 10 dage.

 


Sidst opdateret 21. juli 2017

Kontakt

Center for By og Miljø

Stiager 2
3500 Værløse
Tlf.: 7235 4000

Skriv til os via Digital Post  (borger)

Skriv til os via Digital Post (virksomhed)

For pressen